Opšti cilj PEID projekta je pružanje podrške i pomoći institucijama i Odeljenju za upravljanje projektima (DPM) Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije (MZŽS) u aktivnostima potrebnim za sprovođenje prioritetnih projekata u oblasti zaštite životne sredine.

Sažeto, dva glavna rezultata koje PEID projekat treba da ostvari su:

  • povećan broj infrastrukturnih projekata na listi projekata DPM-a koji su spremni za finansiranje
  • uklanjanje postojećih „uskih grla“ za finansiranje u DPM-u i prihvatanje projekata za finansiranje ili dalju pripremu.

Da bi se to postiglo, potrebno je realizovati dve glavne komponente u sklopu PEID projekta.

I KOMPONENTA se odnosi na tehničku pomoć za pripremu i realizaciju dva prioritetno identifikovana projekta za dva od tri najveća grada u Srbiji – Nišu i Novom Sadu.

Projekat sakupljanja i prerade otpadnih voda u Nišu identifikovan je kao prioritetni projekat za finansiranje. Njegovo sprovođenje, uključujući pripremu i fazu projektovanja, tenderske, građevinske i nadzorne aktivnosti, doprineće izgradnji kapaciteta i spremnosti lokalnih vlasti i centralnih institucija. To će ujedno omogućiti i usklađivanje sa propisanim zahtevima EU.

PEID projekat će omogućiti pripremu tehničke dokumentacije za prioritetni projekat u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Dokumentacija će biti prikladna za finansiranje preko EU IPA grantova i IFI kredita (Međunarodnih finansijskih institucija).

Specifične aktivnosti i rezultati za projekat u Nišu podrazumevaju izgradnju glavnog sistema za dovođenje otpadnih voda do lokacije postrojenja za preradu (primarni, glavni kolektori, pumpne stanice po potrebi), kao i izgradnju  samog postrojenja za preradu otpadnih voda za šire gradsko područje u Nišu i tretman otpadnih voda iz postrojenja za prečišćavanje vode Medijana (tretman vode od pranja filtera). Prioritetni projekat se posmatra kao minimalni nivo investicijekoji je potreban kako bi se glavni tokovi prvo doveli do lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a onda obezbedio i adekvatan tretman otpadnih voda iz urbanog područja.

PEID će uložiti napore u pružanju tehničke pomoći svim relevantnim stranama kako bi se proces sprovođenja projekta učinio efikasnim i pogodnim za sve korisnike. Na ovaj način, PEID će doprineti ispunjavanju ciljeva usaglašavanja u sektoru zaštite životne sredine.

Osnovni cilj ovog projekta je priprema tehničke dokumentacije za prioritetni projekat Regionalnog sistema za upravljanje otpadom u Novom Sadu, u skladu sa zakonodavstvom Srbije, sledeći koncept definisan u delimično pripremljenoj Studiji izvodljivosti (od juna 2016. godine).

U prvom delu, PEID će pripremiti Studiju izvodljivosti za ovaj prioritetni projekat. Očekuje se da će priprema izvodljivosti za ceo sistem upravljanja otpadom u Novom Sadu obuhvatiti pregled postojećih planova za prikupljanje i odlaganje otpada u opštinama koje učestvuju u projektu, a koje su već postigle dogovor o principu regionalnog objekta i / ili međuopštinskog sporazuma sa Novim Sadom. PEID će pružiti tehničku podršku Vojvodini i Novom Sadu u detaljnom pregledu i tehničkoj analizi istraživačkog projekta koji će Novi Sad sprovesti uzimajući u obzir hidrogeološki, ekološki i ekonomski pregled potencijalnog mesta za odlaganje otpada. PEID će dobiti potrebne tehničke informacije i dokumentaciju u vezi sa sadržajem i potrebnim rezultatima istraživačkog projekta od DPM-a.

Shodno tome, PEID će pripremiti tehničku dokumentaciju koja će biti odgovarajuća za finansiranje projekta i preko EU IPA grantova i IFI kredita. Tip ugovora koji će se primeniti za sprovođenje ovog prioritetnog projekta zavisiće od podele projekta na komponente koje mogu biti sprovedene odvojeno. Podela projekta na komponente će biti urađena u konsultaciji sa glavnim korisnicima i svim zainteresovanim stranama.

II KOMPONENTA će pružiti tehničku podršku i pomoć u drugim paralelnim aktivnostima na pripremi projekata u sektoru životne sredine uopšte, i specifično – za već odabrane projekte ili ukoliko je neophodno, dodatne projekte koje je potrebno pripremiti za sprovođenje. Identifikovani potprojekti su priprema projektne dokumentacije za glavni kolektor za grad Leskovac i tehničko-tenderska dokumentacija za liniju mulja za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Šapcu.

Projekat sanacije i izgradnje glavnog kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu podrazumeva pripremu projektno-tehničke dokumentacije za tender za radove na rekonstrukciji i izgradnji novog kolektora, u skladu sa zakonodavstvom o javnim nabavkama Republike Srbije. Grad Leskovac je završio formalni postupak za eksproprijaciju zemljišta na kojem će se nalaziti novi kanalizacioni kolektor. Memorandum o razumevanju (MoR) između Ministarstva zaštite životne sredine i Grada Leskovca, potpisan je u martu 2017. godine, nakon usvajanja predloga projekta za potprojekat Leskovac.

Članovi PEID tima su bili u kontaktu sa predstavnicima Ambasade Holandije u Beogradu u vezi sa finansiranjem primarne kanalizacione mreže u Leskovcu. Ovo finansiranje je prethodno planirano u okviru „ORIO“ programa. Lokalne vlasti odobravaju odgovarajuću projektnu dokumentaciju, dok će PEID tim kontinuirano sarađivati sa lokalnim vlastima kako bi se obezbedilo da sprovedu svoj deo koji je veoma važan za uspešnu realizaciju projekta.

PEID će angažovati licenciranu kompaniju za sprovođenje geodetskih i geotehničkih istraživanja, kao i izradu idejnog rešenja, koje će obezbediti osnovne podatke za pripremu tenderske dokumentacije i dalje projekte.

Projekat tretmana otpadnih voda u Šapcu sproveden je kroz „Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave“ (MISP) i funkcioniše u skladu sa projektnim parametrima. U okviru postojećeg postrojenja nedostaje objekat za preradu mulja otpadnih voda – linija mulja. Na osnovu nacionalne baze podataka za opštinske infrastrukturne projekte (SLAP), iz maja 2010. godine, predviđena je nabavka i finansiranje ove linije od strane srpskih vlasti, uz tada procenjeni budžet od 3,5 miliona evra.

Očekuje se da će PEID tim za projekat linije mulja u Šapcu pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju za tender za radove na izgradnji, koji će se sprovesti u skladu sa zakonodavstvom o javnim nabavkama Republike Srbije. PEID tim je inicirao nekoliko sastanaka sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i JKP „Vodovod Šabac“. Shodno tome, pripremljen je predlog projekta. Tenderska dokumentacija i dizajn linije mulja treba da budu u skladu sa postojećom građevinskom dozvolom.

Potrebno je da predstavnici lokalne vlasti blagovremeno odobre odgovarajuću projektnu dokumentaciju. PEID tim će nastaviti da kontinuirano sarađuje sa njima.

SAŽETO/NAREDNI KORACI

PEID će u narednom periodu nastaviti da pruža tehničku pomoć Odeljenju za upravljanje projektima (DPM) Ministarstva zaštite životne sredine u njihovim aktivnostima u vezi sa pripremom projekata. Takođe, PEID će postepeno pripremati neophodnu dokumentaciju za predložene projekte u okviru obe komponente.

Glavni koraci uključuju:

  • Za projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Nišu – pripremu geodetskih i geotehničkih istraživanja za lokaciju postrojenja i rute glavnog kolektora (u meri u kojoj je to potrebno za aktivnosti istraživanja na terenu), idejne projekte, studiju procene uticaja na životnu sredinu i obezbeđenje lokacijskih uslova.
  • Za projekat u Novom Sadu – pripremu Studije izvodljivosti, nakon istraživanja o odabiru najadekvatnije lokacije koje će sprovesti Grad Novi Sad.
  • Za projekat u Leskovcu – sprovođenje geodetskih i geotehničkih istraživanja, pripremu idejnog rešenja i tenderske dokumentacije.
  • Za projekat u Šapcu – pripremu tenderske dokumentacije za liniju mulja za postrojenje za tretman otpadnih voda.